Hoppa till innehåll

Ett välkommet tillskott till teknik och naturvetenskap

Inför den kommande höstbudgeten aviserar regeringen höjda anslag för landets ingenjörsutbildningar, och naturvetenskapliga utbildningar, i form av en ökad ersättning per studieplats (inom sektorn ofta kallad ”prislappen”). Det är ett mycket välkommet tillskott, av flera anledningar.

För det första, svensk högskoleutbildning är underfinansierad. Under många år har fokus varit på kvantitet snarare kvalitet. Tillskjutna medel har huvudsakligen gått till fler studieplatser, inte till att stärka kvaliteten. Det har varit mycket otillfredsställande.

För det andra, ingenjörsutbildningar är dyra utbildningar. Genom laborationer behöver studenter ta till sig modern och avancerad teknik, till exempel vad gäller batterier, artificiell intelligens, hållbara lösningar och superdatorer. Det är kostsamma utbildningsmoment men en förutsättning för kompetensförsörjning av det svenska samhället.

Den ersättning som lärosätena får från staten per student inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar har – märkligt nog – sjunkit avsevärt. Nyligen visades hur ersättningen under en period av 30 år minskade med 40 procent, normaliserat för löneutvecklingen inom den statliga sektorn. Under samma period följde däremot ersättningen för utbildningen inom juridik, teologi, humaniora och samhällsvetenskap den statliga lönekurvan.

För det tredje, ska det svenska samhället klara den gröna och digitala omställningen, och kunna utveckla och tillämpa tekniska lösningar på de stora samhällsutmaningarna, krävs ingenjörer och naturvetare med spetskompetens. Det ställer höga krav på utbildningskvaliteten vid våra tekniska högskolor och universitet. Förstärkningen av utbildningskvaliteten genom höjda ersättningsnivåer är därför mycket angelägen.

Utvecklingen mot fossilfri energiförsörjning skapar just nu en markant ökad efterfrågan på ingenjör och naturvetare. Regeringen aviserar också en satsning på fler studieplatser inom civilingenjörsutbildningarna vid några lärosäten. Även det är mycket positivt. Tillsammans med åtgärder för att höja kvaliteten på utbildningarna skapar det goda förutsättningar för såväl forskning och innovation som företagsetableringar.

Hans Ellegren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *